POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR

Ansett Logistics S.A.

 

1. DATE DE CONTACT

Site-ul web http://www.ansett-logistics.ro/ aparține și este administrat de către ANSETT LOGISTICS, companie românească, ce poate fi contactată în următoarele moduri:

 • telefonic: ☎ 031/102.44.16
 • e-mail: ✉ office@ansett-logistics.ro
 • la adresa: ÷ Str. Vașcău, nr. 3, București,  Sector 2, România.

2. GENERALITĂȚI

Conform cerințelor Regulamentului U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ANSETT LOGISTICS are obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați în condiții de siguranță și numai în scopurile pentru care au fost colectate.

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care noi înțelegem să păstrăm confidențialitatea datelor dvs, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de email : ✉ privacy@ansett-logistics.ro.

3. CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DE LA DVS.?

ANSETT LOGISTICS colectează informații de la utilizatorii săi în următoarele modalități:

Informații furnizate direct de utilizator:

Atunci când utilizați pagina de Contact a site-ului nostru, vă vor fi solicitate numele precum și adresa dvs. de email, sunt informații care ne vor fi transmise în mod automat sub formă de email. Aceste informații ne sunt necesare pentru a putea stabili o comunicare eficientă și a putea veni în întâmpinarea solicitărilor dvs.

Informații din raportul de trafic al serverului:

Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs, precum: adresa IP, ora vizitei dvs. și locația de unde ați accesat site-ul. ANSETT LOGISTICS, ca și alți operatori, înregistrează această informație.

Cookie-uri:

Cookie-urile sunt fișiere de tip .txt oferite browserului dvs. de un server web și stocate apoi pe hard-discul computerului dvs. pentru a vă furniza o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului dvs.

ANSETT LOGISTICS nu folosește cookie-uri sau alte instrumente de marketing.

Trebuie de asemenea să rețineți că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online precum forumurile online, programul de e-mail, programul de FTP, grupurile de discuții, serviciile de chat, etc. informația dezvăluită de dvs. poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși ANSETT LOGISTICS face tot posibilul să protejeze informația dvs. personală, nu vă putem asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dvs. risc.

4. CUM SI CÂND ESTE FOLOSITĂ INFORMAȚIA?

ANSETT LOGISTICS folosește informația colectată de la dvs. în mai multe feluri, în funcție de tipul de informație colectat:

 • Informația furnizată direct de utilizator: această informație este folosită doar în scopul personalizării serviciilor oferite dvs. și a verificării identitatii dvs. în vederea executării eventualelor contracte între dvs. și societatea noastră, în urma folosirii de către dvs. a paginii de Contact din site-ul nostru.
 • Informația colectată din raportul de trafic înregistrat de serverul care găzduiește site-ul: ANSETT LOGISTICS colectează adresele IP ale utilizatorilor săi în scopul administrării sigure a sistemului nostru informatic și în scopul evitării activităților infracționale.

5. CUM PROTEJĂM NOI INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS.?

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. ANSETT LOGISTICS nu va oferi informația colectată de la dvs. unor terți fără consimțământul dvs. expres și prealabil.

Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, ANSETT LOGISTICS nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dvs. risc.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dvs. însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.

6. CINE ARE ACCES LA INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS.?

ANSETT LOGISTICS nu va dezvălui niciun fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți făra a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință.

În același timp însă, ANSETT LOGISTICS poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor ANSETT LOGISTICS.

În concluzie, atunci când accesați site-ul http://www.ansett-logistics.ro/ și sunteți rugat să ne dezvăluiți informații despre dvs, veți dezvălui aceste informații doar site-ului http://www.ansett-logistics.ro/ cu excepția cazului când serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu. De fiecare dată când un astfel de serviciu va fi furnizat în parteneriat cu un alt site, veți fi informat asupra acestui lucru, iar dacă nu doriți ca aceste date ale dvs. să fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul datelor, prin neutilizarea acelui serviciu specific. Dacă alegeți însă să acceptați partajarea datelor, trebuie să înțelegeți că funizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. ANSETT LOGISTICS nu are niciun fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

7. CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

Dreptul de acces la date. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ANSETT LOGISTICS, atunci când aceasta acționează în calitatea sa de Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, precum și a garanțiilor adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita ANSETT LOGISTICS rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profiling-ul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

  Dreptul la rectificarea datelor. Persoana vizată are dreptul de a solicita companiei ANSETT LOGISTICS, în calitate de operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate. Persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ANSETT LOGISTICS va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate, în cazul în care:

 1. Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există niciun alt temei legal pentru prelucrare. Prin temei legal se înțelege: prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului, prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile impuse de GDPR, prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 3. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 4. Persoana vizată își exercită dreptul la opoziție în condițiile GDPR;
 5. Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului;
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor în condițiile GDPR;
 7. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de informații ale societății informaționale către copii, în condițiile GDPR.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea ANSETT LOGISTICS, în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 1. Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. ANSETT LOGISTICS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în înstanță;
 4. Persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către ANSETT LOGISTICS înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul de opoziție. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim sau în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

– Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a solicita si de a primi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către ANSETT LOGISTICS și de a le transmite către un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling-ul). Persoana vizată are dreptul de a nu fi supus unei decizii  bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

 – Dreptul de a se adresa justiției și/sau ANSPDCP. Persoana vizată are dreptul de a depune plângere la ANSPDCP și/sau de a formula acțiune în justiție, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.

This post is also available in: Engleză